Logo

ÕPI KODUST LAHKUMATA SIIN- JA SEALPOOL PIIRI!
MTÜ Koduõpetaja

Õppekorraldus

MTÜ Koduõpetaja on täiskasvanute võõrkeeleõpet ning noorte eesti keele õpet korraldav koolitusasutus, millel on …

 • A2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 10.05.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/66;
 • B1- ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 28.04.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/60.
 • C1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 10.06.2022 välja antud tegevusluba nr 1.1-3/22/97.

MTÜ Koduõpetaja lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.
Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Ühe akadeemilise tunni kestus on 45 minutit.
Õppetöö viiakse läbi tunni kaupa individuaalselt, Skype`i teel või veebikeskkonnas.

Keeleõpe

Keelekursuste grupid komplekteeritakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud keeleoskustasemete põhjal.
Võõrkeeleõppe aluseks on õppekavad, mille aluseks on täienduskoolituse standard ja mis on avaldatud MTÜ Koduõpetaja veebilehel.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 50% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine. Koolituse läbinule antaval tunnistusel on kirjas läbitud koolituse nimetus, koolituse maht ehk akadeemiliste tundide arv, koolituse toimumise aeg, MTÜ Koduõpetaja registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud koolituse läbi viinud õpetaja ja MTÜ Koduõpetaja juhatuse liikme poolt. MTÜ Koduõpetaja peab välja antud tunnistuste ja tõendite kohta elektroonilist registrit.

Tõend väljastatakse, kui koolitusel osalenu õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab MTÜ Koduõpetaja juhatuse liige.

Koolituse lõpus tuleb sooritada MTÜ Koduõpetaja poolt korraldatav lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist. Testi täidavad osalejad koolituse lõpus paberil või veebis.

Eesti keele tunnid (emakeelena) toimuvad vastavalt õppekavale.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse tundidena läbi keeleõppeks üüritaval õpperuumide pinnal. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud keeleõppeks vajalike vahenditega. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ning õppelauad ja toolid.

Keelekursustele registreerimine

Keelekursustele saab registreerida e-posti aadressi koduopetajake@gmail.com või telefonidel 5226193 või 55657716. Vajadusel võidakse paluda osalejal enne registreerimist teha kirjalik ja/või suuline keeletasemetest.
Kursustele registreerunutele saadetakse hiljemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust e-posti teel kinnitus, milles on märgitud koolituse toimumisaeg ja koht, koolituse maht, kursuse hind, õpetaja nimi, viide kooli kodulehel toodud õppekavale ning õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustele.
Keelekursustele registreerimise tähtaeg on viimane tööpäev enne kursuse alguskuupäeva.
Hilisemad liituda soovijad saavad registreerida e-posti (koduopetajake@gmail.com) teel.

Keelekursuste eest tasumine

Keelekursuste eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kursuse eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Vastastikusel kokkuleppel on võimalik kursuse eest tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tähtajad määratakse kindlaks MTÜ Koduõpetaja ja õppija vahelises lepingus.
Keelekursustel osaleja, kui ta on kursuste eest tasunud eraisikuna, saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda Maksu- ja Tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse maksumusest.
Keelekursusel osalejal on õigus kursusest loobuda ja õppetasu tagasi taotleda pärast esimest keeletundi. Taotlus juba tasutud õppetasu tagastamiseks tuleb saata e-posti aadressile koduopetajake@gmail.com järgmisel tööpäeval pärast esimest keeletundi. Pärast seda harilikult õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (nt tõsine haigestumine, pikk välislähetus), saab õppija liituda järgmise grupiga.
Kui õppija katkestab kursusel osalemise hiljem ja on katkestamise hetkeks tasunud ainult osa õppetasust, on ta kohustatud tasuma kogu kursuse eest vastavalt MTÜ Koduõpetaja poolt väljastatud arvele.

MTÜ Koduõpetaja süül katkenud kursuse puhul tagastatakse osalejatele ärajäänud tundide eest vastav õppemaksu osa.
MTÜ Koduõpetajal on õigus kursusel osaleja kursuselt välja arvata tähtajaks õppemaksu tasumata jätmise korral.

Keelekursuste toimumine

Keelekursused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse MTÜ Koduõpetaja kodulehel. Vabade kohtade olemasolul saab kursustega liituda ka jooksvalt.
MTÜ Koduõpetaja jätab endale õiguse kursuse toimumisaega ühe kuu võrra edasi lükata või kursus ära jätta, kui kursuse alguskuupäevaks ei ole registreerunud kursuse läbiviimiseks vajalik minimaalne arv õppijaid. Kursuse ärajätmise korral tagastatakse juba tasutud õppemaks.
Õpetaja haigestumise tõttu ära jäänud õppetunnid viiakse läbi tagantjärele kursusel osalejatele sobival ajal.

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajatega.
 • Õppekavad kinnitab MTÜ Koduõpetaja juhatus.
 • Õppekavade ülevaatamine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele kursuste planeerimise ja ettevalmistamise käigus, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Õpetajate kvalifikatsioon

 • MTÜ Koduõpetaja õpetajatel on keeleõpetamiseks vajalik kvalifikatsioon, mis tõendab õpetatava keele valdamist ja võõrkeeleõpetuseks vajalikke pedagoogilisi oskusi. Keelekursusi võivad läbi viia filoloogilise või muu kõrgharidusega õpetajad,  kellel on varasem täiskasvanutele võõrkeele õpetamise kogemus. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavate kursuste juhendajad on kõik filoloogilise kõrgharidusega.
 • Kõik õpetajad järgivad oma töös MTÜ Koduõpetaja kehtestatud nõudeid heale keeletunnile.
 • Õppekvaliteedi tagamiseks korraldab MTÜ Koduõpetaja regulaarseid täiendkoolitusi ja korraldab oma kooli õpetajatele kogemuste vahetamiseks ja tagasiside analüüsiks õpitubasid.
 • Keelekursuse ühe tsükli jooksul külastab õppe- ja kogemuste vahetuse eesmärgil vähemalt üht sama keeltekooli teise õpetaja tundi.

Õppekeskkond

 • MTÜ Koduõpetaja õppekeskkond mõjub õppijatele ja õpetajatele positiivselt ja motiveerivalt.
 • Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
 • Õppeklassid on hästi valgustatud, ruumid on piisavalt suured, et õppijad saaksid vajadusel aktiivõppe käigus ruumis vabalt ringi liikuda.
 • Igale õppijale on tagatud istekoht ja piisava suurusega laud, mis võimaldab mugavalt mahutada nii õpiku kui ka vihiku ja töölehed.
 • Klassides on internetiühendus.
 • Klassid on varustatud tahvli, arvuti jm audio-visuaalse esitlustehnikaga.

Tagasiside

 • Keeltekursustel osalejad täidavad koolituse lõpus tagasiside küsitluse lehe, andes hinnangu nii kursuse korralduslikule poolele, õppekeskkonnale kui ka selle sisule. Tagasiside küsitlusel palutakse hinnata õppematerjale, õppemetoodikat  ja tundide ülesehitust ning teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
 • Tagasisidet kursuste kohta küsitakse õppijatelt pisteliselt telefoni teel ka kursuse toimumise ajal. Lisaks on võimalik igal õppijal anda omaalgatuslikult tagasisidet jooksvalt kursuse toimumise ajal või pärast kursuse lõppu e-posti aadressil koduopetajake@gmail.com ,samuti telefonidel 5226193 või 55657716.
 • Õppijatelt saadud tagasiside on aluseks nii keelekursuste sisulise kui ka korraldusliku külje parendamiseks. Kaks korda aastas koostab keeltekooli juhtkond saadud tagasisidest põhjaliku ülevaate ning analüüsib seda koostöös õpetajatega. Vajadusel viiakse seejärel sisse muudatused õppetöö sisulise ja korraldusliku külje edasiarenduseks.

Kinnitatud 01.03.2022.

 

Õppekavad

Eesti keele A1-taseme õppekava
Eesti keele A2-taseme õppekava
Eesti keele B1-taseme õppekava
Eesti keele B2-taseme õppekava
Eesti keele C1-taseme õppekava

Copyright 2022 MTÜ Koduõpetaja